Menu

CEO Tài Ba - Entertainer (2016)

CEO Tài Ba - Entertainer (2016)

CEO Tài Ba - Entertainer (2016)]

  • [stt/Full 18/18 VIETSUB + TM] Entertainer nội dung kể về sự nghiệp của Shin Suk Ho (Ji Sung), cựu giám đốc công ty giải trí lớn nhất Hàn Quố...
  • dd_Hong Sung-Chang dv_Hyeri dv_Ji Sung dv_Kang Min Hyuk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_18 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Hong Sung-Chang dv_Hyeri dv_Ji Sung dv_Kang Min Hyuk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_18 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Hong Sung-Chang dv_Hyeri dv_Ji Sung dv_Kang Min Hyuk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_18 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Hong Sung-Chang dv_Hyeri dv_Ji Sung dv_Kang Min Hyuk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_18 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Hong Sung-Chang dv_Hyeri dv_Ji Sung dv_Kang Min Hyuk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_18 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
  • dd_Hong Sung-Chang dv_Hyeri dv_Ji Sung dv_Kang Min Hyuk nsx_2016 pb_Hàn Quốc pb_Hoàn Thành phimbo qg_Hàn Quốc time_18 tập tl_Hài Hước tl_Tình Cảm
[stt/Full 18/18 VIETSUB + TM]
CEO Tài Ba - Entertainer 2016Entertainer nội dung kể về sự nghiệp của Shin Suk Ho (Ji Sung), cựu giám đốc công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc KTOP và cũng đang là người đại diện thất bại của công ty nhỏ Mango Entertainment. "Dandara" (tên khác của Entertainer) còn là câu chuyện của những người sẽ tập hợp lại với nhau để tạo ra một ban nhạc. Bộ phim được viết bởi biên kịch của phim "Beautiful Man" đài KBS2 và phim "Birdie Buddy" đài tvN. Bộ phim dự kiến sẽ được thực hiện bởi đài SBS.
Server VIP 1
[1*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233863.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233864.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233865.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233866.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233867.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233868.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233869.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233870.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233871.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233872.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233873.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233874.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233875.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233876.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233877.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233878.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233879.html] [18-END*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233880.html]
Server DAILY
[1-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228275.html] [1-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228282.html] [1-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228284.html] [2-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228372.html] [2-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228373.html] [2-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228375.html] [3-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228873.html] [3-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228875.html] [3-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228877.html] [4-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228924.html] [4-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228926.html] [4-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.228930.html] [5-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.229630.html] [5-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.229631.html] [5-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.229633.html] [6-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.229672.html] [6-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.229675.html] [6-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.229677.html] [7-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230091.html] [7-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230092.html] [7-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230094.html] [8-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230145.html] [8-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230147.html] [8-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230148.html] [9-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230620.html] [9-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230621.html] [9-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230625.html] [10-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230719.html] [10-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230720.html] [10-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230721.html] [11-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231271.html] [11-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231272.html] [11-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231283.html] [12-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231343.html] [12-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231359.html] [12-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231360.html] [13-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231698.html] [13-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231701.html] [13-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231702.html] [14-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231752.html] [14-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231765.html] [14-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231768.html] [15-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232068.html] [15-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232073.html] [15-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232075.html] [16-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232118.html] [16-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232124.html] [16-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232127.html] [17-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232792.html] [17-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232881.html] [17-c*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232911.html] [18-a*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233278.html] [18-b*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233284.html] [18-c-END*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233288.html]
Server VIP THUYẾT MINH
[1*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230034.html] [2*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230035.html] [3*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230036.html] [4*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230037.html] [5*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230038.html] [6*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.230039.html] [7*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231753.html] [8*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231754.html] [9*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231755.html] [10*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231756.html] [11*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231821.html] [12*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.231822.html] [13*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232571.html] [14*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232572.html] [15*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.232573.html] [16*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.233550.html] [17*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.234567.html] [18-END*http://phim14.net/xem-phim/ceo-tai-ba_entertainer.8230.234568.html]

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm